Keresés a weboldalon:
2024 július 12, péntek
Izabella napja van

Közzétételi lista

Általános közzétételi lista - 1. sz. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. közzétételi listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Paksi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Székhely: 7030 Paks, Gagarin utca 2.
Postacím: 7030 Paks, Gagarin utca 2.
Telefon: +3675/830-350
Fax: +3675/519-088
E-mail: info@csengey.hu
Honlap: www.csengey.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Márkus Zalán ügyvezető igazgató
Telefon: +3675/830-351
Fax: +3675/519-088
E-mail: markus.zalan@csengey.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Márkus Zalán ügyvezető igazgató
Telefon: +3675/830-351
Fax: +3675/519-088
E-mail: markus.zalan@csengey.hu
Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A közhasznú működés felügyelete:
Adóellenőrzés – Nemzeti Adó és Vámhivatal
Postacím: 1373 Budapest, Pf.: 561.
E-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu

Államháztartásból származó támogatás felhasználásának ellenőrzése:
Állami Számvevőszék
Postacím: 1364 Budapest 4., Pf.: 54.
E-mail: szamvevoszek@asz.hu

Közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzés:
Paksi Járási Ügyészség
Postacím: 7030 Paks, Dózsa György út 54.
Telefon: +3675/519-490
Fax: +3675/519-499

Tulajdonosi joggyakorló szerv:
Paks Város Önkormányzata
Postacím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Telefon: +3675/500-500
E-mail: pm.titkarsag@paks.hu
Honlap: www.paks.hu

Nyilvántartó bíróság:
Szekszárdi Törvényszék
Postacím: 7100 Szekszárd, Dózsa György utca 2.
Telefon: +3674/505-800
E-mail: birosag@szekszardit.birosag.hu
Honlap: https://szekszarditorvenyszek.birosag.hu


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat


Szervezeti és Működési Szabályzat - frissítése folyamatban van

A Csengey Dénes Kulturális Központ tűzvédelmi szabályzata


2024. évi szolgáltatási terv

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven


A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Augusztus 20-hoz kapcsolódóan minden évben megrendezésre kerül a Szent István Napi városi rendezvény, melyről szintén külön kiadvány készül intézményünk és Paks Város Önkormányzata közös munkájaként. A kiadványban az ünnepi programok helyszíneit, időpontjait találják az érdeklődők.
A kiadványt a szervezők minden paksi és környékbeli háztartásba eljuttatnak, mely szintén megtekinthető pdf formátumban a www.csengey.hu weboldalon, a kiadvány ingyenes.

Szeptember-október hónapokban kerül megrendezésre minden évben a Szépkorúak hete programsorozat, mely a nyugdíjas korosztályt célozza meg. A több mint egy hetes programsorozat alatt különféle egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, tornákon vehetnek részt az érdeklődők, ezenkívül szórakoztató programokkal is várjuk a szépkorúakat. Ezekről a programokról tájékozódhatnak a kiadványból, melyet minden paksi és környékbeli háztartásba eljuttatnak a szervezők.
A www.csengey.hu weboldalon elérhető a kiadvány pdf változata, a kiadvány ingyenes.

Színházi bérletajánló kiadványt készítünk minden év szeptemberében, hogy a színházszerető, kultúrát kedvelő lakosok értesülhessenek a következő színházi évad kínálatáról. A kiadványt minden paksi és környékbeli háztartásba eljuttatnak a szervezők.
A kiadvány ingyenes, a www.csengey.hu weboldalon pdf formátumban is hozzáférhetnek az érdeklődők.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. szabályzata a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez


14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2023. évi statisztika

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél


A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Egyszerűsített éves beszámoló 2023.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2023.

Közhasznúsági melléklet 2023.

Független könyvvizsgálói jelentés 2023.

Alapítói határozat 2023.


Egyszerűsített éves beszámoló 2022.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2022.

Közhasznúsági melléklet 2022.

Független könyvvizsgálói jelentés 2022.

Alapítói határozat 2022.


Egyszerűsített éves beszámoló 2021.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2021.

Közhasznúsági melléklet 2021.

Független könyvvizsgalói jelentés 2021.

Alapítói határozat 2021.


Egyszerűsített éves beszámoló 2020.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2020.

Közhasznúsági melléklet 2020.

Független könyyvizsgálói jelentés 2020.

Alapítói határozat 2020.


Egyszerűsített éves beszámoló 2019.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2019.

Közhasznúsági melléklet 2019.

Független könyvvizsgálói jelentés 2019.

Alapítói határozat 2019.


Egyszerűsített éves beszámoló 2018.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2018.

Közhasznúsági melléklet 2018.

Független könyvvizsgálói jelentés 2018.

Alapítói határozat 2018.


Egyszerűsített éves beszámoló 2017.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2017.

Közhasznúsági jelentés 2017.

Független könyvvizsgálói jelentés 2017.

Alapítói határozat 2017.


Egyszerűsített éves beszámoló 2016.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2016.

Közhasznúsági jelentés 2016.


Független könyvvizsgálói jelentés 2016.

Alapítói határozat 2016.


Mérleg 2015.

Eredménykimutatás 2015.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2015.

Közhasznúsági jelentés 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015.

Független könyvvizsgálói jelentés 2015.

Alapítói határozat 2015.


Mérleg 2014.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2014.


Eredménykimutatás 2014.

Közhasznúsági jelentés 2014.

Független könyvvizsgálói jelentés 2014.

Alapítói határozat 2014.


Mérleg 2013.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013.

Eredménykimutatás 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013.

Független könyvvizsgálói jelentés 2013.

Alapítói határozat 2013.

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

III.2. Összesített adatok


3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond


A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. vonatkozásában nem releváns.


Hírlevél feliratkozás

Hírek? Újdonságok? Programok? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből megkaphassa mindezt e-mail címére!
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Csengey Dénes Kulturális Központ

Cím: 7030 Paks, Gagarin u. 2.
Telefon: 06-75/830-350
Fax: 06-75/519-088
E-mail: info@paksivmk.hu
© 2014 Minden jog fenntartva.
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Fejlesztő és design: impressive.hu & TuckyDesign